Ułatwienia dostępu

Nowy budynek Biblioteki Miejskiej

Miejska Biblioteka w Mszanie Dolnej jest biblioteką o bogatych tradycjach. Realizując swą misję pozyskiwania jak największej liczby czytelników, oprócz udostępniania zbiorów podejmuje również inne działania, mające na celu zwiększenie dostępu do szeroko pojętej kultury.

Miejska Biblioteka w Mszanie Dolnej jest biblioteką o bogatych tradycjach. Realizując swą misję pozyskiwania jak największej liczby czytelników, oprócz udostępniania zbiorów podejmuje również inne działania, mające na celu zwiększenie dostępu do szeroko pojętej kultury.

Celem Miejskiej Biblioteki jest prowadzenie działalności oświatowej, edukacyjnej i kulturalnej, zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach oświatowych, edukacyjnych i kulturalnych na rzecz dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Biblioteka pragnie wspomagać proces dydaktyczno – wychowawczy szkół naszego miasta i gminy, służyć potrzebom kształcących i doskonalących się nauczycieli oraz wspierać ich w pracy merytorycznej poprzez organizację spotkań metodycznych i szkoleniowych jak i konkursów międzyszkolnych o zasięgu powiatowym. Prowadzi także edukację historyczną, ekonomiczną, regionalną i kulturową wśród wszystkich mieszkańców naszego regionu, organizując spotkania literackie i kulturalno – oświatowe.

Biorąc pod uwagę współczesne osiągnięcia nauki i techniki oraz szczególną rolę Internetu w życiu społecznym, biblioteka ta stara się ustawicznie wzbogacać ofertę programową kierowaną do użytkowników w każdym wieku, zarówno tych najmłodszych, u których proces inicjacji czytelniczej dopiero następuje, dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Szybki rozwój cywilizacyjny ostatnich dwóch dekad pozwala stosować w pracy z użytkownikiem nowatorskie metody, które nie tylko wpływają na upowszechnianie czytelnictwa samego w sobie, ale w znaczący sposób przyczyniają się do wszechstronnego rozwoju pod względem intelektualnym, kulturowym czy stricte naukowym osób odwiedzających mury biblioteczne. Osiągnięcia w dziedzinie fotografii cyfrowej, filmu oraz komunikacji elektronicznej umożliwiają organizowanie różnego rodzaju warsztatów, wystaw czy spotkań autorskich w formie online.
W 2019 roku Miejska Biblioteka w Mszanie Dolnej podpisując umowę 11.02.2019 r z
Instytutem Książki rozpoczęła realizację zadania w ramach Narodowego Programu
Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016 – 2020 pn. Przebudowa
Miejskiej Biblioteki w Mszanie Dolnej w centrum wiedzy, kultury oraz życia społecznego.
Dotacja z MKiDN na to zadanie to kwota 1952 200.00 zł .Środki z dotacji zaplanowane na rok 2019 to kwota 545 000.00 zł. przekazywana w dwóch transzach w kwietniu oraz we wrześniu.

W kwietniu został wyłoniony wykonawca projektu budowlanego. Projekt budowlany zgodnie z podpisaną w dniu 29.04.2019 r .umową wykonało Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe ,,Granit” Sp.z.o.o z siedzibą w Myślenicach za kwotę 124107,00 zł brutto.

Następnie po uzyskaniu pozwolenia na budowę w dniu 08.08.2019 r rozpoczęto procedury mające na celu wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.
W dniu 18.11.2019 r została podpisana umowa na pełnienie funkcji Inwestora
Zastępczego wraz z kompleksowym nadzorem inwestorskim oraz obsługą prawną i księgową w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego. Wynagrodzenie za całość zamówienia ustalono na kwotę 109 409,89 zł brutto.
W dalszej kolejności 20.11.2019 r. zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa Miejskiej Biblioteki w Mszanie Dolnej w centrum wiedzy, kultury oraz życia społecznego – znak sprawy: BM.271.1.2019.
W dniu 02.12.2019 r na mocy uchwały Nr XVII/127/2019 z dnia 02.12.2019 r. została przekazana dotacja celowa dla instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki w Mszanie Dolnej, której zapis po zmianie otrzymał brzmienie: „Postanawia się udzielić dotacji celowej dla instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki w Mszanie Dolnej narealizację zadania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020 pn. „Przebudowa Miejskiej Biblioteki w Mszanie Dolnej w centrum wiedzy, kultury oraz życia społecznego”; w 2019 roku do kwoty 95.000,00 zł oraz w 2020 roku do kwoty 1.559.500,00 zł.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Przebudowa Miejskiej Biblioteki w Mszanie Dolnej w centrum wiedzy, kultury oraz życia społecznego
Na sfinansowanie realizacji zamówienia Zamawiający przeznaczył 3,6 mln zł brutto.
Oferty składano do dnia 06.12.2019 r. do godziny 10.45. W wyznaczonym terminie wpłynęło 13 ofert. Zamawiający, tj. Miejska Biblioteka w Mszanie Dolnej, działając na podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), poinformowała, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowę Miejskiej Biblioteki w Mszanie Dolnej w Centrum Wiedzy, Kultury i Życia Społecznego” – nr sprawy: BM.271.1.2019”, jako najkorzystniejsza wybrana została oferta: Firma Budowlana Sikora, Os. Niwa 103A, 34-400 Nowy Targ Uzasadnienie wyboru oferty: wybrana oferta otrzymała największą liczbę punktów, wyliczoną w oparciu o kryteria oceny ofert określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
W dniu 24.12.2019 r została zawarta umowa pomiędzy Miejską Biblioteką w Mszanie
Dolnej a Firmą Budowlaną Sikora, Os. Niwa 103A, 34-400 Nowy Targ na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i rozbudowie budynku Miejskiej Biblioteki w Mszanie Dolnej (wraz z instalacjami wewnętrznymi wodno-kanalizacyjnymi, gazowymi, elektrycznymi, wentylacją mechaniczną, klimatyzacją, miejscami postojowymi i utwardzeniem terenu) na kwotę 3 014 474,57 zł brutto.
Organizacja imprezy inaugurującej otwarcie budynku w dniu 08.05.2022 r.
Realizacja zadania była niezbędna z punktu widzenia diagnozy potrzeb regionu w tym
odrębnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami, osób starszych, osób najmłodszych i zinformatyzowanej młodzieży. Realizacja zadania Bibliotece Miejskiej w Mszanie Dolnej w znaczący sposób umożliwi spełnienie wymagań certyfikatu Biblioteki+, co w sposób zdecydowany pozwoli na zapewnienie rosnących potrzeb mieszkańców w zakresie czytelnictwa a także aktywnego udziału i tworzenia inicjatyw kulturalnych na skalę lokalną w tym odkrywających twórców i talenty lokalne.