Czytelnia

Dysponuje:
  • 20 miejscami siedzącymi
  • jednym stanowiskiem komputerowym z dostępem do Internetu
  • kserokopiarką
Udostępnia:
  • literaturę popularno-naukową
  • czasopisma
  • multimedialne programy edukacyjne
  • literaturę regionalną

Regulamin czytelni

§ 1.

1. Z czytelni mogą korzystać wszyscy obywatele. 2. Korzystanie z czytelni jest bezpłatne. 3. Wierzchnie okrycie, teczkę lub torbę należy pozostawić w miejscu wskazanym przez bibliotekarza. 4. Miejsca w czytelni zajmuje się dowolnie. 5. W czytelni obowiązuje cisza, zakaz palenia, spożywania posiłków oraz korzystania z telefonów komórkowych. 6. W czasie, gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać z czytelni.

§ 2.

1. W czytelni korzystać można ze zbiorów czytelni, z innych zbiorów Biblioteki oraz z książek sprowadzonych na zasadzie wypożyczeń międzybibliotecznych, a także z własnych materiałów. 2. Przyniesione ze sobą książki czytelnik zobowiązany jest zgłosić u dyżurnego bibliotekarza. 3. Książki pochodzące ze zbiorów Biblioteki po wykorzystaniu należy zwrócić dyżurującemu bibliotekarzowi lub pozostawić na stoliku. 4. Jeżeli czytelnik zamierza w następnych dniach korzystać z książki dostarczonej spoza księgozbioru podręcznego, bibliotekarz może ją zatrzymać w czytelni do dyspozycji czytelnika. 5. Zamówione przez czytelnika materiały biblioteczne rezerwuje się w czytelni na okres jednego tygodnia. Po tym terminie niewykorzystane egzemplarze są odkładane na półkę. 6. Na prośbę czytelnika rezerwuje się książki, z których chwilowo korzysta ktoś inny. 7. Wypożyczonych prezencyjnie zbiorów nie wolno wynosić z czytelni. 8. Biblioteka udziela informacji dotyczących zbiorów, doboru literatury na interesujący czytelnika temat, sposobu korzystania z katalogów, wydawnictw informacyjnych i innych materiałów znajdujących się w Bibliotece. 9. Czytelnik może wypożyczyć na okres dwóch tygodni czasopisma (do 6 egzemplarzy), prócz dzienników z okresu ostatnich 2 dni oraz potrzebne książki na weekend a w szczególnych przypadkach na okres 7 dni. 10. Ze zbiorów Biblioteki wykonuje się kserokopie na zamówienie czytelnika.

§ 3.

1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania zbiorów i sprzętu będących własnością społeczną. 2. Za uszkodzone zbiory czytelnik płaci odszkodowanie, którego wysokość określa dyżurujący bibliotekarz, w zależności od stopnia zniszczenia.

§ 4.

1. Skargi i wnioski czytelnik może wpisywać do książki skarg i wniosków.

§ 5.

1. Czytelnik niestosujący się do przepisów Regulaminu może być czasowo, a w szczególnych wypadkach na stałe, pozbawiony prawa korzystania z czytelni. Decyzje w tej sprawie podejmuje dyrektor biblioteki.