Regulamin

Regulamin Wypożyczalni§ 1. PRAWO KORZYSTANIA

1. Z czytelni mogą korzystać wszystkie osoby, posiadające stałe bądź tymczasowe zameldowanie.
2. Korzystanie z czytelni jest bezpłatne.
3. Przy zapisie zgłaszający powinien: a) okazać aktualny dowód osobisty lub legitymację szkolną, b) własnoręcznym czytelnym podpisem na wypełnionej przez bibliotekarza karcie Czytelnika zobowiązać się do przestrzegania niniejszego regulaminu.
4. Czytelnik zobowiązany jest do niezwłocznego zgłaszania wszelkich zmian danych, wyszczególnionych w zobowiązaniu.
5. Prawo korzystania ze zbiorów Biblioteki nabywa z chwilą otrzymania karty Czytelnika Wypożyczalni.
6. Uprawnień wynikających z posiadania karty nie wolno odstępować innej osobie. Właściciel karty ponosi odpowiedzialność za jej użycie.
7. Czytelnik zobowiązany jest do chronienia karty bibliotecznej przed zniszczeniem i zagubieniem.
8. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za wypożyczenie dokonane zna utraconą kartę biblioteczną, do czasu zgłoszenia jej zagubienia lub kradzieży.
9. W czasie, gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać z wypożyczalni.
10. W Wypożyczalni obowiązuje zakaz palenia.

§ 2. WYPOŻYCZANIE

1. Wypożyczeń dokonuje się wyłącznie za pomocą karty bibliotecznej.
2. Jednorazowo można wypożyczyć do 20 książek, na okres nie dłuższy niż cztery tygodnie.
3. Prośba o prolongatę winna być zgłaszana osobiście lub telefonicznie najpóźniej w dniu upływu terminu zwrotu książek.
4. Książkę można prolongować 2 razy.
5. Nie można prolongować książek zarezerwowanych.
6. Biblioteka może skrócić ustalony w § 2.pkt.2 termin zwrotu książek, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.
7. Czytelnik biblioteki ma prawo do rezerwacji książek (aktualnie wypożyczonych przez innych czytelników).
8. Bibliotekarze na prośbę czytelnika udzielają informacji o książkach, pomagają w doborze literatury, korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych itp.

§ 3. WYPOŻYCZENIA MIĘDZYBIBLIOTECZNE

1. Biblioteka umożliwia czytelnikom korzystanie ze zbiorów innych bibliotek dla celów naukowych drogą wypożyczenia międzybibliotecznego.
2. Sprowadzone dzieła udostępnia się wyłącznie na miejscu.
3. W uzasadniony przypadkach czytelnik może ubiegać się o prolongowanie terminu zwrotu wypożyczenia z bibliotek krajowych, zgłaszając to w wypożyczalni na tydzień przed upływem terminu zwrotu.
4. Czytelnik pokrywa koszty wysyłki sprowadzonych i odsyłanych dzieł oraz koszty korespondencji.

§ 4. POSZANOWANIE I ZABEZPIECZENIE KSIĄŻEK

1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną i dobrem kultury narodowej, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik, wpłacając stosowne odszkodowanie. Przewiduje się:
a) odkupienie identycznego dzieła,
b) zakupienie wydawnictwa wskazanego przez Bibliotekę,
c) przyjęcie książki (książek) zaproponowanych przez czytelnika po sprawdzeniu przydatności w zbiorach,
d) pokrycie w razie potrzeby kosztów oprawy książki,
e) wpłacenie ekwiwalentu pieniężnego w wysokości określonej przez bibliotekarza.
3. Ekwiwalent pieniężny jest przyjmowany tylko w przypadku, gdy wyegzekwowanie innych form naprawienia szkody jest niemożliwe.
4. Na sumy wpłacone z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki Biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.
5. Biblioteka pobiera opłatę w wysokości 0,50 zł za uszkodzenie lub zniszczenie każdego kodu kreskowego na książce.

§ 5. PRZETRZYMYWANIE KSIĄŻEK

1. Za przetrzymywanie każdej wypożyczonej książki (tytułu) ponad termin określony w § 2.pkt.2 Biblioteka pobiera opłaty w wysokości 0,10 zł za każdy dzień zwłoki. Czytelnik do którego Biblioteka wysłała upomnienie w sprawie zwrotu książek, pokrywa również ich koszty.
2. Wysokość kosztówa. upomnienia ustalona jest na podstawie aktualnej opłaty pocztowej, ceny druku, a w przypadku trzeciego upomnienia również na podstawie opłaty za list polecony za potwierdzeniem odbioru.
3. Jeżeli czytelnik, pomimo upomnień wysyłanych przez Bibliotekę, odmawia zwrotu lub uiszczenia opłat, Biblioteka ma prawo zablokować jego konto w całej sieci, jednocześnie dochodząc swoich roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

§ 6. SKARGI I WNIOSKI

1. Skargi i wnioski czytelnicy mogą wpisywać do książki skarg i wniosków.

§ 7. PRZEPISY KOŃCOWE

1. § 1. PKT.3 Regulaminu , nie narusza Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (tekst jednolity Dz. U. Z 2002 r. nr 101, poz. 926 z póź. zm.) , a podawane przy zapisie dane wykorzystywane będą do celów statutowych Biblioteki.
2. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach (kradzież, akty wandalizmu) na stałe pozbawiony prawa korzystania z Wypożyczalni. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki.Regulamin Oddziału dla Dzieci§ 1. PRAWO KORZYSTANIA

1. Oddział dla dzieci przeznaczony jest dla czytelników w wieku do 15 lat.
2. Dzieci, które chcą korzystać z wypożyczalni Oddziału, zobowiązane są do zapisania się do biblioteki oraz do zapoznania się z zasadami wypożyczania książek i czasopism zamieszczonymi w regulaminie.
3. W oparciu o dane z dowodu osobistego rodziców lub opiekunów bibliotekarz wypełnia kartę czytelnika.
4. Korzystanie z czytelni jest bezpłatne.
5. Czytelnik zobowiązany jest do poinformowania biblioteki o zmianie miejsca zamieszkania i przeniesieniu się do innej szkoły.
6. Czytelnik przed wejściem do wypożyczalni ma obowiązek wierzchnie okrycie, teczkę, torbę lub tornister złożyć w wyznaczonym miejscu w wypożyczalni.

§ 2. WYPOŻYCZANIE

1. Z księgozbioru wypożyczalni czytelnik korzysta na zasadzie wolnego dostępu do półek. W miejsce wyjętej do przejrzenia książki czytelnik zobowiązany jest włożyć zakładkę, w która zaopatruje się po wejściu do wypożyczalni, aby uniknąć przestawienia książek na półkach. Po wybraniu książek czytelnik przekazuje je bibliotekarzowi w celu zarejestrowania wypożyczeń.
2. Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć 6 książek na okres 4 tygodni.
3. Okres wypożyczenia książki może być przedłużony o ile nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
4. Wypożyczone książki czytelnik zwraca dyżurującemu bibliotekarzowi. Dla uniknięcia nieporozumień czytelnik winien dopilnować odnotowania zwrotu książek.

§ 3. KORZYSTANIE Z CZYTELNI I KSIĘGOZBIORU PODRĘCZNEGO

1. Księgozbiór czytelni przeznaczony jest do korzystania na miejscu.
2. Dzieci, które chcą korzystać z czytelni, muszą uprzednio wpisać się do zeszytu odwiedzin w czytelni.
3. Z księgozbioru czytelni można korzystać na zasadzie samoobsługi lub przy pomocy bibliotekarza.
4. Przed opuszczeniem czytelni, czytelnik oddaje dyżurującemu bibliotekarzowi wypożyczona literaturę.
5. Czytelnik ma prawo do korzystania w czytelni z komputera i Internetu.
6. Korzystanie z komputera lub dostępu do Internetu jest możliwe jednorazowo przez 1 godzinę; czas ten może zostać przedłużony o kolejne 30 minut, jeśli nie ma osób oczekujących.
7. Komputer może być wykorzystany do przeglądania zarówno bibliotecznych jak własnych nośników informacji.
8. Korzystanie z dostępu do Internetu ogranicza się do przeglądania zasobów sieci przy pomocy oprogramowania zainstalowanego na dysku lokalnym komputera.
9. Nie wolno oglądać stron o treściach pornograficznych, przedstawiających przemoc oraz innych niezgodnych z prawem lub ogólnie przyjętymi normami.
10. Czytelnik ma prawo do kopiowania części danych w formie wydruku lub na dowolne nośniki, o ile nie jest to sprzeczne z prawem autorskim.
11. Użytkownikowi nie wolno:
-podłączać własnego sprzętu do sieci bibliotecznej;
-zmieniać konfiguracji oprogramowania i sprzętu komputerowego;
- korzystać z nielegalnego oprogramowania;
-samodzielnie instalować i usuwać oprogramowania oraz uruchamiać oprogramowania ściągniętego z Internetu.
12. W czytelni obowiązuje cisza.

§ 4. POSZANOWANIE KSIĄŻEK

1. Czytelnik zobowiązany jest do szczególnej dbałości i poszanowania książek jako wspólnego dobra kultury. Przed przystąpieniem do wybierania książek w wypożyczalni i czytelni należy zadbać o czystość rąk. Zabronione jest podkreślanie tekstu, pisanie na kartkach książek i kalkowanie rysunków. Książki przenoszone z domu do biblioteki i odwrotnie w czasie deszczu winny być odpowiednio zabezpieczone. Przed wypożyczeniem książki należy zwrócić uwagę na jej stan zachowania, zauważone uszkodzenia zgłosić bibliotekarzowi.

§ 5. ZGUBIENIE, ZNISZCZENIE LUB USZKODZENIE KSIĄŻKI

1. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik lub jego prawny opiekun. Czytelnik zobowiązany jest odkupić zagubioną i zniszczona książkę oraz pokryć koszty jej oprawy. O ile odkupienie książki jest niemożliwe, czytelnik zobowiązany jest zapłacić za książkę oraz pokryć koszty jej oprawy.
2. Za uszkodzenie książki czytelnik winien zapłacić odszkodowanie w wysokości ustalonej przez bibliotekarza Oddziału dla Dzieci.

§ 6. PRZETRZYMANIE KSIĄŻEK

1. Czytelnik, który przetrzymuje książki ponad termin określony w § 2. Ust. 2 otrzymuje wezwanie do zwrotu. Jeśli mimo wezwania książki nie zostaną zwrócone zawiadamia się pisemnie rodziców lub opiekunów oraz szkołę.
2. Rodzice lub opiekunowie, do których biblioteka wysłała upomnienie w sprawie zwrotu książek, pokrywają ich koszty.
3. Jeżeli czytelnik mimo upomnień wysyłanych przez bibliotekę odmawia zwrotu książek lub uiszczenia należnych opłat, biblioteka dochodzi swych roszczeń na drodze sądowej.
4. Za przetrzymanie książek pobiera się opłaty:
- w przypadku dzieci – 1 zł
- w przypadku dorosłych – 2 zł
Od woluminu za każdy miesiąc ponad określony termin oraz koszty wysłanych upomnień i wezwań.

§ 7. PORADNICTWO I INFORMACJE

1. Bibliotekarz udziela informacji o księgozbiorze, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych itp.

§ 8. INNE

1. Z wypożyczalni i czytelni mogą korzystać tylko czytelnicy stosujący się do obowiązującego regulaminu.
2. Czytelnik nie stosujący się do przepisów regulaminu może być częściowo, a w szczególnie drastycznych wypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania z Biblioteki.
3. W przypadkach spornych, od decyzji pracownika Oddziału dla Dzieci można się odwołać do Dyrektora Biblioteki